Mottagningsblankett för inkommande massor!


Fält med stjärna (*) är obligatoriska.
Fakturamottagare:*
Ursprungsplats:*
Littra nr. / märkning:*
Tidigare verksamhet på ursprungsplatsen:*
Typ av massor:*
Avfallslämnare:*
Mängdskattning ton/kbm:*

Har provtagning genomförts?*

(om ja, skicka analysprotokoll till tippmassor@haeab.se)
NEJ
Kommentarer till "NEJ" till vänster:
Finns misstanke om förorening?*

Kontaktuppgift avfallslämnare:

Namn:*


Telefon:*


E-post:*

Kryssa i för godkännande:* Observera att den som signerar denna blankett intygar att ovan angiven information är sanningsenlig samt är införstådd med de bestämmelser som gäller för att lämna avfall vid de anläggningar som drivs av Hans Andersson Entreprenad AB. Se hemsidan: http://www.hansanderssonentreprenad.se för mer utförlig beskrivning av gällande bestämmelser.